Białystok, Polska

XV Międzynarodowe Sympozjum poświęcone kurakom

12-16 września 2022

XV International Grouse Symposium przełożone na 2023 rok

Biorąc pod uwagę bezprecedensowe okoliczności wywołane rosyjską agresją na Ukrainę, Komitet Konferencji IGS podjął decyzję o przesunięciu wydarzenia na wrzesień 2023 r. Zapewniamy, że pozostajemy bardzo zaangażowani w zorganizację IGS jako wydarzenia osobistego. Będziemy nadal uważnie monitorować zmieniającą się sytuację i informować Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając przygotowanie się do udziału w Sympozjum. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli bezpiecznie zgromadzić uczestników IGS z całego świata, aby mogli w pełni skorzystać z Sympozjum. 

Z poważaniem
Marek Konarzewski
w imieniu Komitetu Konferencyjnego

Zapraszamy do udziału w XV Międzynarodowym Sympozjum poświęconym kurakom (15th International Grouse Symposium (IGS)). Konferencje te odbywają się cyklicznie w krajach świata, w których funkcjonują prężne środowiska badawcze działające na rzecz tworzenia naukowych podstaw ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków z rzędu Galliformes (kuraków). Instytucją sprawującą patronat merytoryczny i instytucjonalny nad konferencjami IGS jest Species Survival Commission, International Union for Conservation of Nature (SSC IUCN). Ostatnie dwie konferencje z cyklu IGS odbyły się na Islandii (2015 r.) oraz w USA (2018 r.).

Kuraki są grupą ptaków globalnie zagrożonych. W polskiej awifaunie reprezentują je dwa gatunki o szczególnym statusie ochronnym: są nimi cietrzew i głuszec, które od 1995 roku objęte zostały całkowitą ochroną, zapisami I załącznika do Dy5rektywy Ptasiej UE, a także umieszczeniem w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” jako skrajnie zagrożone. W XX wieku nastąpił drastyczny spadek liczebności obu gatunków w Europie Zachodniej i Centralnej. Dlatego też cietrzew i głuszec, ale również inne kuraki, stały się obiektem intensywnych badań mających na celu stworzenie naukowych podstaw programów ich ochrony.

Celem konferencji będzie dwóch kluczowych aspektów naukowych podstaw ochrony gatunkowej kuraków: (1) doskonalenia metod hodowlanych służących rozwojowi hodowli zachowawczych oraz (2) doskonalenia metod monitoringu populacji naturalnych, w szczególności śledzenia osobników wysiedlanych do środowiska naturalnego.

Celem sympozjum będzie dokonanie przeglądu oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących projektu w zakresie opracowania i doskonalenia metod hodowlanych oraz metod monitoringu naturalnych populacji kuraków dzięki unikatowemu połączeniu ekspertyzy naukowej reprezentowanej przez grono czołowych międzynarodowych badaczy oraz praktyków. Organizacja konferencji stworzy platformę wymiany informacji służącej zarówno rozwojowi badań, czego efektem będą publikacje naukowe omówione w poniżej, jak i konkretnych rekomendacji praktycznych. Stąd też dorobek konferencji będzie miał wymiar zarówno krajowy (zwiększenie efektywności ochrony rodzimych gatunków ptaków ) jak i międzynarodowy (poprzez publikacje naukowe i rekomendacje ogłaszane za pośrednictwem IUCN).