11-15 IX 2023 r.

Sympozjum obejmuje następujące obszary tematyczne

Sympozjum poświęcone będzie ekologii i ochronie kuraków, w szczególności:

 • Wpływowi działalności człowieka (takich jak turystyka, rekreacja na świeżym powietrzu, gospodarka leśna) oraz infrastruktury energetycznej (linii energetycznych, turbin wiatrowych, poszukiwań ropy i gazu itp.) na populacje kuraków.
 • Wpływowi zmian klimatycznych na populacje kuraków.

Budowaniu akceptacji społecznej dla programów ochrony populacji kuraków.

Dotychczasowe próby biernej i czynnej ochrony kuraków, w szczególności europejskich populacji cietrzewia i głuszca, nie przyniosły zadowalających rezultatów. Największym problemem jest niska przeżywalność ptaków w środowisku naturalnym, w tym także ptaków translokowanych i hodowanych. W tym obszarze program sympozjum obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rozwój i doskonalenie metod monitoringu kuraków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod telemetrycznych i akustycznych.
 • Zastosowanie metod statystycznych i GIS do oceny przeżywalności osobników, preferencji siedliskowych oraz do oceny wpływu zmian antropogenicznych na funkcjonowanie pojedynczych osobników i całych populacji.
 • Znaczenie metod nieinwazyjnej oceny fitness do monitorowania przeżywalności kuraków w ich naturalnym środowisku. Szczególny nacisk zostanie położony na badania fizjologii stresu u ptaków, w tym metody oceny parametrów stresu środowiskowego w kale i piórach.
 • Wgląd w genetyczne i genomiczne podejście do gatunków kuraków, które są przedmiotem ochrony, w celu lepszego zrozumienia wzorców rozbieżności adaptacyjnych, przepływu genów w krajobrazie, wpływu działań ochronnych i monitorowania populacji.

Na wielu obszarach historycznego występowania gatunków kuraków, ptaki te całkowicie zanikły lub jest ich tak mało, że ich przetrwanie zależy od podaży osobników przesiedlonych lub pochodzących z ośrodków lęgowych. Program sympozjum obejmuje obszary najtrudniejsze pod względem badawczym, a jednocześnie najważniejsze dla powodzenia działań mających na celu odtwarzanie lub zachowanie naturalnych populacji, w tym:

 • Wpływ zmienności genetycznej na skuteczność zabiegów hodowlanych oraz skuteczność wprowadzania translokowanych i sztucznych osobników hodowlanych. Szczególny nacisk zostanie położony na badanie genów Głównego Kompleksu Zgodności Tkankowej (MHC) oraz genów determinujących indywidualne zróżnicowanie behawioralne (Cechy Osobowości), w szczególności związanych z podatnością na stres emocjonalny wywołany antropogenicznymi zmianami środowiska i kontaktem z człowiekiem.
 • Rozwój i doskonalenie procesu i techniki hodowli kuraków. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom związanym z metodami wspomaganego rozrodu (metody krótko- i długoterminowego przechowywania nasienia, sztuczna inseminacja, zaburzenia endokrynologiczne rozrodu) oraz zagrożeniami parazytologicznymi.

W konferencji wezmą również udział praktycy zajmujący się doskonaleniem metod hodowli i monitoringu kuraków. Pozwoli to na efektywny i bezpośredni transfer wiedzy naukowej do procedur hodowlanych i naturalnego zarządzania populacją.

Zgodnie z poprzednimi edycjami IGS zostanie ogłoszony konkurs na organizację warsztatów uzupełniających program konferencji. Organizatorzy dokonają wyboru tematyki warsztatów spośród nadesłanych propozycji, w tym wystąpień ustnych i posterów odpowiadających tematowi warsztatów.

Program konferencji będzie zgodny z formułą poprzednich edycji IGS. Jego 5-dniowy program składać się będzie z dwóch równoległych warsztatów (dzień pierwszy), trzech dni wypełnionych sesjami naukowymi (każdego dnia sesja poranna i popołudniowa, zakończona sesjami plakatowymi) oraz sesji plenerowej poświęconej hodowli zachowawczej głuszca i cietrzewia w ośrodkach hodowlanych prowadzonych przez Nadleśnictwo Głęboki Bród i Nadleśnictwo Spychowo, w tym zwiedzanie ekosystemów leśnych, w których następuje reintrodukcja głuszca i cietrzewia.

W programie konferencji planujemy ponad 100 wystąpień, w tym 5-6 proszonych wykładów plenarnych. Każda sesja będzie składać się z czterech 0,5-godzinnych prezentacji i 4 wiadomości po 15 min. Planujemy łącznie 48 sesji + 5 plenarnych = 53 prezentacje ustne i 50 posterów.

 • 11 września (poniedziałek) – warsztaty (opcjonalnie)
 • 12 września (wtorek) – prelekcje i bankiet
 • 13 września (środa) – prelekcje
 • 14 września (czwartek) – wyjazd do hodowli głuszców i cietrzewi
 • 15 września (piątek) – prelekcje
 • 16 września (sobota) – wycieczki pokonferencyjne do wyboru: Białowieski Park Narodowy lub Biebrzański Park Narodowy

Conference Schedule
15th International Grouse Sympodiom
September 11-15, 2023
University of Białystok Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street, Białystok, the Auditorium 2003 (1st floor)