11-15 IX 2023 r.

Sympozjum obejmuje następujące obszary tematyczne

Na wielu obszarach historycznego występowania kuraków populacje tych ptaków całkowicie wyginęły, bądź są tak nieliczne, że ich przetrwanie uzależnione jest od zasilania osobnikami przesiedlanymi, lub pochodzącymi ze sztucznej hodowli. Program Konferencji obejmie obszary tematyczne najtrudniejsze pod względem badawczym, a zarazem najważniejsze dla sukcesu działań zmierzających do odtworzenia, bądź utrzymania populacji naturalnych:
Wpływ zmienności genetycznej na efektywność zabiegów hodowlanych oraz skuteczność wsiedlania osobników translokowanych i pochodzących ze sztucznego rozrodu. Szczególny nacisk zostanie położony na badania genów kompleksu zgodności tkankowej (Major Histocompatibility Complex, MHC) oraz genów warunkujących behawioralne zróżnicowanie osobnicze (Personality Traits), w szczególności te, związane z podatnością na stres emocjonalny wyzwalany antropogenicznymi zmianami środowiska i kontaktem z człowiekiem.
Opracowanie i doskonalenie technik rozrodu i hodowli dzikich kuraków. Szczególną uwagę poświecimy zagadnieniom dotyczącym metod wspomaganego rozrodu (metody krótko- i długo-terminowego przechowywania nasienia, sztuczna inseminacja, zaburzenia endokrynologiczne rozrodu) oraz zagrożeniom parazytologicznym.

Dotychczasowe próby biernej i aktywnej ochrony kuraków, w szczególności europejskich populacji cietrzewi i głuszców nie przynoszą zadowalających rezultatów. Największym problemem jest niska przeżywalność ptaków w środowisku naturalnym, w tym osobników przesiedlanych i hodowlanych. W tym zakresie tematycznym program konferencji obejmie następujące zagadnienia:
Opracowanie i doskonalenie metod monitoringu osobniczego kuraków, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania metod telemetrycznych oraz metod akustycznych. Zastosowanie metod statystycznych i metod GIS do oceny przeżywalności osobniczej, preferencji siedliskowych, oraz oceny wpływu zmian antropogenicznych na funkcjonowanie osobników i populacji.
Przeżywalność osobnicza w warunkach naturalnych w dużej mierze uwarunkowana jest kondycją osobniczą. Opracowanie metod jej bezinwazyjnej, zdalnej oceny jest przedmiotem intensywnych badań, którym planujemy poświęcić obszar 2.2 programu Konferencji. Szczególny nacisk zostanie położony na badania z wykorzystaniem metod telemetrycznych oraz analiz parametrów fizjologicznych w odchodach i piórach ptaków.

W konferencji wezmą udział również praktycy zajmujący się doskonaleniem metod hodowli i monitoringu kuraków. Pozwoli to na efektywny i bezpośredni transfer wiedzy naukowej do procedur hodowlanych i zarządzania populacjami naturalnymi.

Dotychczasowe doświadczenia zebrane w ochronie populacji kuraków jednoznacznie wskazują, że jej efektywność w dużym stopniu zależy od włączenia społeczności lokalnych w działania ochronne. Stąd też w programie Konferencji przewidujemy organizację sesji warsztatowej dedykowanej komunikacji medialnej i budowaniu społecznej akceptacji działań ochronnych.

Zgodnie z formatem przyjętym w konferencjach cyklu IGS zostanie ogłoszony konkurs na organizację warsztatów i sesji badawczych wypełniających program konferencji. Następnie wraz z organizatorami sesji dokonają selekcji prezentacji, w tym ich przydziału do slotów warsztatowych, wystąpień ustnych i posterowych.

Program konferencji będzie zgodny z formatem poprzednich konferencji cyklu IGS. Na jej 5-dniowy program złożą się: dwa równoległe warsztaty (dzień pierwszy), trzy dni wypełnione  sesjami naukowymi (sesje rano i po południu każdego dnia, zakończone sesjami posterowymi) oraz sesji wyjazdowej do hodowli zachowawczej kuraków tj. głuszców i cietrzewi prowadzonych w Nadleśnictwie Głęboki Bród i Nadleśnictwie Spychowo wraz zapoznaniem się z ekosystemami leśnymi, w których prowadzi się re-introdukcję głuszców i cietrzewi. W programie Konferencji planujemy 100 + prezentacji, w tym w tym 5-6 zapraszanych wykładów plenarnych. Każda z sesji będzie składała się z czterech  wystąpień po 0,5 godz. i 4 komunikatów po 15 min. W sumie planujemy  48 sesyjnych + 5 plenarnych = 53 wystąpień ustnych oraz 50 prezentacji plakatowych.

Program konferencji będzie zgodny z formatem poprzednich konferencji cyklu IGS. Na jej 5-dniowy program złożą się: dwa równoległe warsztaty (dzień pierwszy), trzy dni wypełnione  sesjami naukowymi (sesje rano i po południu każdego dnia, zakończone sesjami posterowymi) oraz sesji wyjazdowej do hodowli zachowawczej kuraków tj. głuszców i cietrzewi prowadzonych w Nadleśnictwie Głęboki Bród i Nadleśnictwie Spychowo wraz zapoznaniem się z ekosystemami leśnymi, w których prowadzi się re-introdukcję głuszców i cietrzewi.

W programie Konferencji planujemy 100 + prezentacji, w tym w tym 5-6 zapraszanych wykładów plenarnych. Każda z sesji będzie składała się z czterech  wystąpień po 0,5 godz. i 4 komunikatów po 15 min. W sumie planujemy  48 sesyjnych + 5 plenarnych = 53 wystąpień ustnych oraz 50 prezentacji plakatowych.