Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu IGS2022.uwb.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.11.2021 r.

Na stronach znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.11.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej jest Webmaster: Maciej Skindzier, adres poczty elektronicznej webmast@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 70 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wydział Biologii Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J 15-245 Białystok.

W przestrzeni przed budynkiem brak różnicy poziomów. Główne wejście do budynku jest wejściem dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i mają szerokość powyżej 150 cm. W dalszej części znajduje się wiatrołap, w którym jest zmienna, antypoślizgowa faktura oraz powierzchnia manewrowa. W przedsionku są kolejne drzwi, wykonane z drewna i szkła. Otwierają się ręcznie. 

W budynku, zaraz przy wejściu, znajduje się szatnia, która jest również punktem informacyjnym (informacja od pracownika). Szatnia posiada obniżoną ladę. Osobę w szatni widać zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej. 

W holu głównym, znajduje się również podwieszana tablica informacyjna, na której umieszczone są informacje o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń i sal. 

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku. Oświetlenie korytarzy jest prawidłowe. Drzwi wykonane są z drewna i szkła. Obecne są oznaczenia w alfabecie Braille’a poszczególnych numerów pomieszczeń oraz toalet. 

W budynku znajdują się schody główne i boczne oraz winda. W budynku znajdują się łącznie trzy windy (jedna w holu głównym, dwie towarowe), które prowadzą na poszczególne kondygnacje.
Winda główna w holu jest przeszklona. Drzwi do windy otwierają się automatycznie. Wymiary windy są odpowiednie. W środku windy zamontowane są poręcze na odpowiedniej wysokości. Zewnętrzny panel windy jest podświetlany, informujący wizualnie, na którym piętrze znajduje się winda i w jakim kierunku się porusza. Wewnętrzne panele są umieszczone na odpowiedniej wysokości, przyciski są oznaczone w alfabecie Braille’a. 

W budynku na każdej kondygnacji jest przynajmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Są prawidłowe oznaczenia na drzwiach wejściowych do toalet.

Wszystkie sale w budynku (wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, komputerowe) posiadają przestrzeń manewrową dla osób z niepełnosprawnościami. Oznaczenie sal jest dobrze widoczne, zarówno z pozycji siedzącej, jak i stojącej. Wewnątrz sal/pracowni brak jest progów oraz różnicy poziomów.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa.